BARABÁS Mérnökiroda Kft.

Általános Szerződési feltételei

/2019. április 8-tól hatályos/

 

ÁSZF letöltése

 

1. Általános rendelkezések

  

Az általános szerződési feltételek a BARABÁS Mérnökiroda Kft. (a továbbiakban Szállító) üzleti tevékenysége körébe tartozó valamennyi vállalkozási, illetve megbízási szerződésre vonatkoznak és külön megállapodások nélkül is érvényesek valamennyi jövőbeni ilyen ügyletre is. A Szállító szerződéses partnere (megrendelő, megbízó, Vevő – alábbiakban: együttesen: „Vevő”) által alkalmazott általános szerződési feltételek, amelyeket Szállító nem hagyott kifejezetten jóvá, nem válnak a Szállító és a Vevő közötti szerződés részévé.

 

Eltérések jelen általános szerződési feltételektől csak akkor érvényesek, ha ezek a Vevővel kötött egyedi szerződésben írásban kerültek rögzítésre.

A felek a jelen általános szerződési feltételek elfogadásával kifejezetten kizárják a jelen általános szerződési feltételektől eltérő üzleti gyakorlat alkalmazását a szerződésükre vonatkozóan, abban az esetben is, ha azt közösen alakították ki.

 

2. Ajánlati dokumentációk

 

A Szállító ajánlatainak részét képező ábrák, rajzok, súly- és méretadatok esetében a kereskedelemben szokásos mértékű eltérések megengedettek, kivéve, ha ezek jogszabály alapján kifejezetten kötelező érvényűek. Árajánlatok, rajzok és egyéb dokumentációk esetében Szállító fenntartja magának a tulajdon- és szerzői jogokat; ezeket a Szállító kifejezett jóváhagyása nélkül nem szabad harmadik fél részére hozzáférhetővé tenni. Szállító csak a Vevő részéről kifejezetten bizalmasnak minősített dokumentációkat köteles bizalmasan kezelni. Ha valamely információt a Vevő bizalmasnak minősít, Szállító az ilyen információkat csak a Vevő hozzájárulásával teszi harmadik fél részére hozzáférhetővé – kivéve, ha az adott információhoz nem a Vevő útján és jogszerűen jutott hozzá, vagy az adott információ már egyéb módon harmadik személyek számára hozzáférhetővé vált.

 

3. A szállítások terjedelme, átvétel

 

3.1 A Szállító kötelezettségeire, illetve a szállítás terjedelmére vonatkozóan Szállító írásos rendelés-visszaigazolása mértékadó.

 

3.2 A szerződéssel kapcsolatos minden nyilatkozat, észrevétel, egyéb értesítés írásban közölhető a másik féllel.

Írásban közöltnek minősül

- az írásban igazolt személyes átadással,

- a tértivevényes ajánlott levélben,

- visszaigazolt e-mailben megküldött nyilatkozat, észrevétel, értesítés.

 

3.3 Külön megállapodások csak Szállító írásos igazolásával érvényesek.

Hidraulikus működtetésű gépek és hidraulikus tápegységek külön megállapodás hiányában olajfeltöltés nélkül kerülnek kiszállításra.

 

3.4 Ha az átvételt a Vevő végzi, akkor ezt a Szállító hivatalos helységeiben a készre jelentést követő 15 napon belül el kell végeznie (gyártóművi átadás). Ha a Vevő ezt a határidőt nem tartja be, akkor az árut határidő túllépés miatt Átvettnek kell tekinteni. Jelentéktelen hibák ill. hiányosságok miatt a Vevő a szerződéstől nem állhat el és az átvételt nem utasíthatja el. Ez azonban nem érinti a Vevő 9. pont szerinti jogait.

 

4. Ár, fizetési feltételek, ármódosítás

 

4.1 Az árak nettó árak, vagyis adók, levonások, járulékok, vámok, fuvarbiztosítás, áthaladási, beléptetési és egyéb engedélyek, valamint csomagolás nélkül érvényesek, tartalmazzák viszont a gyári felrakodás költségeit.

 

4.2 A teljes számlaösszeget a számlán megjelölt fizetési határidőig kell megfizetni banköltségek, és egyéb levonások nélkül Szállító számlájára. A Vevő által teljesítendő fizetési kötelezettségek az adott összegnek a Szállító bankszámláján történő jóváírással tekintendő megfizetettnek.

 

4.3 Ha a Vevő bármely, a Szállító felé fennálló és a jelen általános szerződési feltételek hatálya alá tartozó szerződéses jogviszony keretében a fizetési kötelezettségével késedelembe esik, akkor Szállító jogosult a Vevőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal valamennyi tartozást esedékessé tenni és valamennyi tartozására azonnali fizetést megkövetelni. Szállító jogosult továbbá a még nem teljesített szállítások teljesítésének előfeltételeként saját döntése szerint

a. egyösszegű előre fizetést, vagy

b. a fizetés biztosítékaként a még nem esedékes összeg erejéig feltétel nélküli bankgaranciát biztosítékként megkövetelni.

 

4.4. Amennyiben Vevő fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik be, amely a Szállító felé fennálló kötelezettségeinek a teljesítését veszélyezteti, a Szállító jogosult a jelen általános szerződési feltételek hatálya alá tartozó bármely, illetve valamennyi szerződéstől azonnali hatállyal elállni, illetve felmondás útján megszüntetni. Ilyen lényeges fizetőképességben bekövetkező változás, ha a Vevő csőd-, felszámolási-, vagy végrehajtási eljárást elrendelő jogerős határozat hatálya, vagy végelszámolás alatt áll. Amennyiben a Vevő fizetőképességében a jelen bekezdésben foglaltak szerinti lényeges változás következik be, köteles a Szállítót haladéktalanul, de legkésőbb a körülmény bekövetkezésétől számított 5 (öt) munkanapon belül írásban értesíteni.

 

4.5 Vevő csak jogerős bírói ítélet alapján jogosult a Szállítóval szemben kártérítési igényt érvényesíteni.

 

4.6 A Vevő fizetési késedelme esetén a Vevő a Ptk. szerinti késedelmi kamatot is köteles a Szállító részére megfizetni. A Vevő fizetési késedelméből fakadóan a Szállítónak okozott, a késedelmi kamat mértékét meghaladó kárt köteles a Szállító részére megtéríteni.

 

4.7 Szállító fenntartja az ár- ill. díj-módosítás jogát abban az esetben, ha az ajánlatadás és a szerződés szerinti teljesítés közötti időben a bértarifák, vagy az anyagköltségek rendkívüli (3%-ot meghaladó) mértékben megváltoztak. A szerződéses ár- ill. díj a Szállító részéről az erre vonatkozó indokolt írásbeli közlésnek a Vevő részére történő megküldésével az automatikusan módosul.

 

4.8 A Szállító az egyedi szerződésben megállapított ár, illetve díj összegén túlmenően (az esettől függően vételár, vállalkozói díj, pótmunka, költségtérítés stb. jogcímen) további követeléssel élhet a Vevő felé, többek között abban az esetben, ha

a. a Szállító a Vevő érdekkörében felmerült okból nem tudja a szerződéses kötelezettségét teljesíteni,

b. a szerződés szerinti teljesítendő szolgáltatások jellege, vagy volumene a Vevő érdekkörében felmerült okból megváltozott, vagy

c. az anyagminőségek, vagy a kivitel formája azért változott meg, mert a Vevő által átadott dokumentumok a valóságos körülményeknek nem feleltek meg, vagy nem voltak teljesek.

 

4.9 A Szállító az egyedi szerződéses megállapodásokban meghatározott átalányárat – a felek eltérő megállapodásának hiányában – az alábbi ütemezésben jogosult kiszámlázni Vevő felé:

a. Tervek elfogadásakor    40%

b. Gyártóművi átadáskor  40%

c. Vevő fuvarozója részére történő átadáskor vagy, ha a felek így állapodtak meg Szállító fuvarozója által célhelyen történő átadáskor 20%

 

4.10 A Szállító által szállított áruhoz, termékhez kapcsolódó szolgáltatásoknak (tanácsadás, fel és lerakodás stb.) a szerződésben meghatározott átalányárban foglalt mennyiségén túli, a Vevő érdekkörében felmerülő okból szükségessé váló mennyiségét a Szállító a Vevő felé előzetesen jelzett óradíj alapul vételével jogosult a Vevő felé kiszámlázni.

 

5. Szállítási határidő, késések

 

5.1 A megállapodás szerinti szállítási határidők csak akkor érvényesek, ha – illetve a vállalt átfutási idők onnantól érvényesek amikor a megbízás valamennyi részlete időben tisztázásra került, valamint a Vevő valamennyi kötelezettségét, mint pl. a szükséges hatósági igazolások beszerzése, akkreditív nyitása, vagy előlegfizetés, időben teljesítette.

 

5.2 Amennyiben a teljesítést (részteljesítést) a szerződéskötést követően fellépő elháríthatatlan, külső ok (vismajor, pl. háború, kormányzati hatalom beavatkozása, belső zavargások, természeti katasztrófa, vagy egyéb, a Szállító ellenőrzési körén kívül eső körülmények, mint sztrájkok, elháríthatatlan üzemzavarok stb.) késleltetik, akkor a szállítási határidő az akadályoztatás időtartamával és a teljesítés újbóli megkezdéséhez, illetve folytatásához szükséges idővel meghosszabbodik.

 

5.3 Amennyiben Szállító a fenti 5.2 pont szerinti akadályoztatás miatt a teljesítés időtartama alatt egybefüggően, vagy többszöri akadályoztatásból fakadóan összeadódóan huzamosabb ideig nem tudja teljesíteni kötelezettségeit, bármelyik fél jogosult a szerződéstől elállni, illetve az akadályoztatással érintett szolgálatásokra vonatkozóan felmondás útján megszüntetni. Jelen pont szerinti huzamosabb ideig tartó akadályoztatásnak minősül a 3 hónapot, illetve – ha az rövidebb – a teljesítési határidő (időtartam) felénél hosszabb idejű akadályoztatás.

 

5.4 A Szállító késedelmes szállítása esetén a Vevőnek joga van egy általa megállapított, írásban rögzített megfelelő, de legalább 30 napos póthatáridő kitűzésére, amelynek eredménytelen eltelte után a szerződéstől jogosult elállni, illetve, ha a Szállító a teljesítést már megkezdte, a szerződést felmondás útján megszüntetni.

 

5.5 Amennyiben Vevő bizonyítja, hogy a Szállító által már teljesített szolgáltatások (részteljesítések) a Vevő számára nem használhatók, akkor 5.4 pont szerinti esetben a már megkezdett teljesítés esetén is jogosult a szerződést elállás útján megszűntetni.

 

5.6 Szállító bármely szerződéses kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén – az eshetőleges szándékra is kiterjedően – szándékos szerződésszegésért, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért tartozik felelősséggel, minden további felelőssége kizárva.

 

6. Kárveszély, kiszállítás

 

6.1 Az áru fuvarozónak történő átadásával, legkésőbb azonban a gyártó telephelyének elhagyásakor a kárveszély a Vevőre hárul át.

 

6.2 Ha a felek eltérően nem állapodnak meg, a Szállító által szállításra előkészített és lejelentett árut a Vevő legkésőbb a megállapodott kiszállítási határidőig köteles elszállítani, ellenkező esetben az árut a Szállító saját döntése szerint a Vevő költségére és kockázatára

-   az árut 60 (hatvan) napig raktározza vagy

-   az árut a Vevő székhelyére vagy megrendelésben megadott telephelyére kiszállítja.

 

6.3 A 6.2 pont szerinti tárolási idő elteltével az áru a célhelyen átadottnak tekintendő. A Vevő által a 6.2 pont szerinti tárolási idő elteltével a Szállító a Vevő által el nem szállított árukat, termékeket jogosult maga felhasználni, illetve hasznosítani, azokat megsemmisíteni, vagy értékesíteni és a Vevővel elszámolni.

 

6.4 A Szállító jogosult részszállításokat végrehajtani és számlázni.

 

7. Tulajdonjog fenntartása

 

7.1 Szállító a leszállított áruk, teljesített szolgáltatások tárgya felett a tulajdonjogát a vételár, ill. a vállalkozói díj teljes kiegyenlítéséig fenntartja.

 

7.2 A Vevő jogosult a Szállító termékeit – az ellenérték teljes kiegyenlítését megelőzően is – egyéb termékekkel összeépíteni a normális ipari tevékenység keretein belül. Ha az így egyesített dolgokat, termékeket csak aránytalan károsodás, aránytalan költekezés árán vagy egyáltalán nem lehet szétválasztani, a dolgok – egyesülés időpontjában fennálló – értéke arányában közös tulajdon keletkezik, amelyre vonatkozóan a Vevő Szállító javára, a Szállító követelése erejéig jelzálogjogot alapít.

 

7.3 A Vevő jogosult a terméket rendes kereskedelmi forgalomban tovább értékesíteni. A Vevő vállalja, hogy a Szállító kérésére a továbbértékesített termékek Szállító felé még ki nem egyenlített ellenértéke erejéig a Szállítóra engedményezi a tovább-értékesítésből származó valamennyi követelését annak biztosítékaival együtt. Ha a részben vagy egészben a Szállító tulajdonát képező termékek egyéb árukkal együtt tovább értékesítésre kerülnek, akkor az eladási árból származó követelésből a Szállító tulajdonát képező áruk árának megfelelő vételárrészt a Vevő köteles a Szállítóra engedményezni.

 

A Vevő bármely szerződésszegése esetén elveszíti a 7.3 pont szerinti tovább értékesítési jogosultságát. Ez a jog kifejezett visszavonás nélkül is megszűnik Vevő fizetési késedelme esetén. A Vevő köteles azonnal írásban tájékoztatni a Szállítót, hogy kinek adta el a részben vagy egészben a Szállító tulajdonát képező terméket és a tovább eladásból milyen követelésekre jogosult, valamint a Vevő költségére hitelesített dokumentumot kell kiállítani a követelések átruházásáról.

 

7.4 A teljesen vagy részlegesen a Szállító tulajdonát képező tárgyakat vagy követeléseket érintő lefoglalásokról, vagy egyéb, jogosultságot szűkítő eseményekről a Vevő köteles haladéktalanul tájékoztatni a Szállítót.

 

7.5 A Vevőt terhelik mindazon költségek, amelyek a fenntartott tulajdonjogú, vagy biztosítéki céllal megterhelt tárgyak harmadik fél részére történő hozzáférhetőségének megszüntetéséhez és a tárgyak újbóli beszerzéséhez szükségesek.

 

7.6 Vevő szerződésszegése esetén a Szállító írásbeli felszólítására a Vevő köteles a részben vagy egészben a Szállító tulajdonát képező árukat a Szállító részére átadni. Amennyiben Szállító ezen jogát érvényesíti, ez csak a Szállító erre vonatkozó kifejezett írásbeli jognyilatkozata esetén jelenti a Szállító részéről a szerződés megszüntetésére (felmondás ill. elállás) irányuló szándékot.

 

7.7 Amennyiben a tulajdonjog fenntartása nem érvényesíthető azon a területen (országban), ahol az áru van, akkor a tulajdonjog fenntartásának a helyi jog szerinti biztosítását kell megállapodás szerintinek tekinteni. Ha ezen jogok keletkezéséhez a Vevő közreműködése szükséges, akkor a Vevőnek mindent el kell követnie ezen jogok létrehozása és fenntartása érdekében.

 

7.8 Ha abban az országban, ahol a szerződés tárgyát képező áru fellelhető, az érvényes jogszabályok szerint megengedett egy szélesebb körű tulajdonjog fenntartásra vonatkozó megállapodás (pl. a Szállító által szállított áru tovább értékesítéséből származó követelések előzetesen történő átruházása), akkor a Szállító kérésére a Vevő köteles egy ilyen megállapodást létrehozni.

 

8. Nem megfelelő, hibás vagy nem teljes szállítás

 

Kifogásokat a Szállító felé azonnal, bizonytalan hiányosságok esetén 8 napon belül kell jelezni a szükséges részletek (a termék típusa és azonosító száma, a hiba leírása stb.) megadásával.

 

9. Szavatosság, jótállás

 

9.1 Szállító köteles valamennyi, a konstrukció, az anyagminőség, vagy a megmunkálás hibája miatti hiányosságot, ill. eltérést megszüntetni. Nem minősül hibának, hiányosságnak a szolgáltatás azon tulajdonsága, amit a Vevő a szerződés megkötésének időpontjában ismert, vagy ismernie kellett.

 

9.2 A Szállító a termékeire napi 8 munkaórás üzemidő esetén 12 (tizenkét) hónapos jótállást vállal. Hosszabb napi üzemidő esetén a jótállási idő ennek mértékével arányosan rövidül. Az ettől való eltérést írásban kell rögzíteni.

 

9.3 A teljesítés időpontjában fennálló hibák, hiányosságok esetén Szállító saját választása szerint vagy kijavítja a hibát, vagy kicserélést biztosít szavatossági jogként a Vevő számára. A kifogásolt terméket javítás céljából a Szállítónak kell átadni, vagy a Szállító által meghatározott helyre kell szállítani. A legolcsóbb oda- és visszaszállítási költséget a Szállító és a termék eredeti szállítási címe között a Szállító viseli, amennyiben a kifogás jogosnak bizonyul. Nem jogos kifogások esetén a szállítási költségek a Vevőt terhelik.

Az üzemeltetés helyszínén történő hibaelhárítást Szállító csak külön megállapodás alapján biztosít. A Szállító tulajdonjogának fenntartása a kicserélt termék esetében továbbra is érvényben marad.

 

9.4 A szavatossági igény kizárható, amennyiben a termék idegen fél beavatkozása, vagy idegen eredetű alkatrész beépítése miatt megváltozott, még akkor is, ha a hiba eredendően nincs összefüggésben a változtatásokkal, továbbá ha a szállítás, csomagolás, beépítés, kezelés, alkalmazás, karbantartás, vagy javítás előírásai nem felhatalmazott harmadik fél által nem lettek betartva, vagy ha a Vevő, vagy harmadik fél a szerelésnél, ill. üzembe helyezésnél hibát követett el, vagy ha a terméket túlterhelés érte.

 

9.5 A természetes kopás és a szakszerűtlen kezelés miatti károsodások miatt a Vevőt szavatossági ill. jótállási igény nem illeti meg. Különösen nem felel a Szállító a gyártmányok állapotának vagy működésének megváltozásáért, ha az szakszerűtlen raktározás, vagy nem megfelelő munkaközeg, illetve klimatikus, vagy egyéb hatások miatt keletkezett. A munkaközeg minőségét és tisztaságát a hidraulikus építőelemekre vonatkozó katalóguslapok tartalmazzák. Nem tekinthető a Szállító szolgáltatása hibájának, hiányoságának az olyan hiányosság, amely konstrukciós hibából, vagy nem megfelelő anyagválasztásból ered, amennyiben a konstrukciót vagy az anyagminőséget a Vevő írta elő. A Vevő által szállított alkatrészekre, illetve az ezek következtében a Szállító bármely szolgáltatásában felmerült hibáért a Szállító felelőssége kizárt, ezekkel kapcsolatban a Vevő a Szállítóval szemben semmilyen igényérvényesítésre nem jogosult.

 

9.6 A Vevő köteles Szállítónak, vagy a Szállító közreműködőjének a jótállás körében elvégzendő munkák elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani.

A Vevő a Szállító hozzájárulásával jogosult ilyen munkák elvégzésére. Ez esetben a költségek a Szállítót olyan mértékben terhelik, hogy az méltányos arányban álljon a termék értékével, a hiányosság jelentőségével és/vagy a garanciális hiba elhárításának egyéb módjával. Az ezen túlmenő költségek a Vevőt terhelik.

 

9.7 Garantált terméktulajdonságok csak azok, amelyek a rendelés visszaigazolásában, vagy a specifikációkban kifejezetten így lettek megjelölve. A tulajdonságokra vonatkozó jótállás és szavatosság legfeljebb a 9.2 pont szerinti jótállási időtartam lejártáig érvényes. Ha a Vevő a teljesítést a szerződésszegésről tudva elfogadja, a Szállítóval szemben szerződésszegésből fakadó igényt utóbb csak akkor támaszthat, ha erre irányuló jogait fenntartotta.

 

9.8 Ha a hibás teljesítés kijavítását vagy kicserélését a Szállító nem vállalja, vagy az a Vevő jogos érdekeinek súlyos sérelme nélkül nem kivitelezhető, a Vevő követelheti az ellenszolgáltatás (vételár, vállalkozói díj) arányos leszállítását.

 

9.9 Ha a teljesítés hibája miatt a Szállító szolgáltatása rendeltetésszerű használatra alkalmatlan, a Vevő jogosult a szerződéstől elállni ill. osztható szolgáltatás esetén a hibával érintett részre vonatkozóan felmondás útján megszüntetni.

 

9.10 A Szállító köteles megtéríteni a Vevőnek a hibás teljesítésből eredő kárát, kivéve, ha a hibás teljesítését kimenti. A hibás teljesítése folytán a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett károk megtérítését a Vevő akkor követelheti, ha kijavításnak vagy kicserélésnek nincs helye, vagy ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, illetve e kötelezettségének nem tud eleget tenni. E kártérítési igény a jótállási jogok érvényesítésére jelen általános szerződési feltételekben meghatározott határidőn belül évül el.

 

9.11 Szállító bármely szerződéses kötelezettségének hibás teljesítése esetén – az eshetőleges szándékra is kiterjedően – szándékos szerződésszegésért, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért tartozik felelősséggel, minden további felelőssége kizárva. E korlátozás nem vonatkozik a garantált terméktulajdonságok hiányára.

 

9.12 Kijavítás, illetve kicserélés esetén a jótállási idő a hibás teljesítésből fakadó igények teljesítéséhez szükséges időtartammal meghosszabbodik, nem kezdődik újra.

 

9.13 Amennyiben a hibabejelentés jogosulatlannak bizonyul, Szállító jogosult valamennyi ezzel kapcsolatban felmerült költségét a Vevő felé kiszámlázni.

 

9.14 Jogszavatosság körében – harmadik fél szabadalmi jogainak megsértéséből fakadó igényeket kivéve – a jelen 9. szakasz rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók.

 

10. Szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogok megsértése

 

Amennyiben a termékek a Vevő által szállított rajzok, vázlatok, vagy egyéb utasítások alapján készülnek, akkor a Vevő egyedül felelős azért, hogy harmadik fél szerzői, szabadalmi, mintaoltalmi vagy egyéb, törvény által védett, szellemi alkotáshoz fűződő jogai ne sérüljenek. Az ilyen szellemi alkotásokkal kapcsolatosjogok azon megsértése esetén, amelyek a Vevő által szállított dokumentumok vagy utasítások betartásából keletkeznek, a Vevő semmiféle igénnyel nem léphet fel a Szállító felé. Ha Szállítóval szemben ilyen szabadalmi jogsértés miatt bármilyen polgári jogi igényt kíván harmadik fél érvényesíteni vagy a Szállító ill. képviselőinek büntetőjogi felelőssége felmerül, akkor a Vevő kötelessége a Szállítót ezen vádak alól tisztázni, az igényt érvényesítő harmadik féllel szemben a Szállító helyett helytállni.

 

11. Felelősség, kártérítési kötelezettség

 

11.1 Szállító bármely szerződéses kötelezettségének a fenti rendelkezésekben nem szabályozott megszegése esetén – az eshetőleges szándékra is kiterjedően – szándékos szerződésszegésért, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért tartozik felelősséggel, minden további felelőssége kizárva.

 

11.2 Szerződésszegés esetén kártérítés jogcímén a Szállító az általa szállított áru, illetve teljesített szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt köteles a Vevő részére megtéríteni.

 

11.3 A Szállító szerződésszegése esetén a Vevő kizárólag a jelen általános szerződési feltételekben meghatározott igények érvényesítésére jogosult a Szállítóval szemben, minden további jogcímen, illetve formában történő igényérvényesítés kizárt.

 

11.4 Különösen ki van zárva minden kifejezetten meg nem nevezett kártérítési igény, a szerződés érvényének korlátozása, megszüntetése, vagy a szerződés jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott okból történő megszüntetése elállás, vagy felmondás útján.

 

11.5 A Vevő semmi esetben nem jogosult olyan károk megtérítésére, amelyek nem a Szállító szolgáltatásának tárgyán keletkeztek, mint pl. termeléskiesés, használattal kapcsolatos veszteségek, megrendelések elvesztése, elmaradt nyereség, valamint egyéb közvetlen, vagy közvetett kár.

 

11.6 1.1.    A Szállító vezető tisztségviselőjének felelőssége – a vonatkozó jogszabály által lehetővé tett módon, ideértve a vezető tisztségviselő esetleges felróható magatartását is – kizárt, a vezető tisztségviselői tevékenységével összefüggésben a Szállító által harmadik személynek okozott károkért, melyekért kizárólag a Szállító felel.

 

A Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szállító vezető tisztségviselője e jogviszonyával összefüggésben a Vevőnek kárt okoz (ideértve azt az esetet is, ha a kár a vezető tisztségviselőnek felróható magatartás eredményeként megvalósuló szerződésszegés következménye), ezért kizárólag a Szállító tartozik felelősséggel. A Szállító vezető tisztségviselőit terhelő, az általuk okozott kárért való felelősség jelen pont szerinti korlátozása kizárólag a tárgybeli jogviszonyában érvényes és hatályos, és nem érinti a Szállító és a Vevő között esetlegesen már fennálló vagy a jövőben létrejövő szerződésekkel kapcsolatos, vagy szerződésen kívül okozott kárért való felelősséget. A Szállító vezető tisztségviselője a jelen pontban rögzítettek szerinti felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhat.

 

12 Egyéb rendelkezések

 

12.1 A felek üzleti kapcsolatából eredő valamennyi szállítás és szolgáltatás teljesítési helye a Szállító telephelye (gyártómű).

 

12.2 A szerződéses viszonyból eredő minden jogvita eldöntésében a Szállító székhelye, illetve a jogvitával érintett szolgáltatás körében eljáró telephelye szerinti bíróság illetékes. Szállító ezen kívül saját választása szerint jogosult a Vevővel szemben annak székhelye szerinti, vagy egyéb, a polgári perrendtartásról szóló törvény alapján hatáskörrel rendelkező és illetékes bíróságon igényt érvényesíteni. Ez a bírósági illetékesség a szerződéses viszony keletkezésével és hatályával kapcsolatos vitákra is érvényes.

 

12.3 A Vevő az üzleti kapcsolatból származó igényeit csak a Szállító előzetes és írásbeli hozzájárulásával ruházhatja át.

 

12.4 A Szállító és a Vevő közötti valamennyi jogviszonyra kizárólag Magyarország jogrendje érvényes a nemzetközi magánjogi rendelkezések kizárásával, amennyiben az egy más jogrend hatályára utal.